Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

 

 

Fast egendom är "jord", enligt 1 kap 1 § jordabalken (1970:994).

 

Vissa saker, såsom byggnader, ledningar och stängsel som placerats på fastigheten "för stadigvarande bruk" räknas som fastighetstillbehör. På en fastighet (marken) bygger man oftast en byggnad att bo i (byggnad= fastighetstillbehör). Till fastigheten hör således även tillbehören till byggnaden.

Fast egendom skiljs från lös egendom, vilket helt enkelt är allt annat än fast egendom och dess tillbehör. Om någonting är fast eller lös egendom är viktigt ur juridisk och skattemässig synvinkel.

Avtal om köp av fast egendom måste ske skriftligt och särskilda regler gäller även vid byte och gåva av fastighet.

 

Till den fastighetsrättsliga lagstiftningen räknas bl.a.

 

-jordabalken,

-fastighetsbildningslagen,

-expropriationslagen och

-bostadsrättslagen.

 

En fastighet utgörs som regel av ett markområde med tillhörande byggnader.Till fastighetsrätten brukar också räknas lagstiftningen om bostadsrätt = lös egendom.

Enligt bostadsrättslagen får en bostadsrättsförening upplåta bostadsrätt till sina medlemmar.

Bostadsrättshavaren äger en andel i föreningen. Med andelen i föreningen följer en rätt att nyttja en viss lägenhet.

 

Fel i fastighet:

Ett dolt fel i exempelvis fastighetens tillbehör; huvudbyggnaden, föreligger då köparen i alla delar har uppfyllt sin undersökningsplikt och i samband med detta inte har kunnat upptäcka felet. Om inte annat framgår av köpehandlingar så ansvarar säljaren av fastigheten för denna typ av fel som längst i en tid om tio år räknat från köparens tillträdesdatum.Det är den som påstår något som har att uppfylla bevisbördan för det som påstås.Man skall även se till vad köparen haft fog att förutsätta, med utgångspunkt från husets ålder, skick osv.om

köprättsligt fel föreligger.Om felsymtom saknades, vid undersökning av huset, är felet att anse såsom ett dolt fel, säljaren ansvarar för dolda fel som köparen upptäcker och reklamerar inom skälig tid.

Konkreta fel föreligger om felet avviker från vad säljaren fått i uppgift av tex säljare och mäklare etc. Om samtliga handlingar och muntliga uppgifter inte stödjer vilken konkret standard fastigheten skall ha, går man vidare till reglerna om abstrakt standard.Vid bedömning av konkret standard så utförs det på bred front vilket innebär att det kan avse både fysiska, rättsliga och andra egenskaper.Det är nu som vidare särskild undersökning först skall ge svaret vilken typ av problem köparen har, nästa svar som undersökningen skall ge är om just detta problem kan nå upp till och bedömas som en avvikelse enligt jordabalken som normal standard. Det är inte ovanligt att det föreligger både konkret och abstrakt fel (kombination).